Fagforbund

Lønmodtagere er i Danmark organiseret efter fag: på det lokale niveau i fagforeninger, der landsdækkende er gået sammen i fagforbund som HK, Dansk Metal og 3F.

Faglig voldgift

Konflikter om, hvordan en kollektiv overenskomst skal fortolkes, afgøres ved voldgift. Først søges konflikten dog løst i virksomheden eller mellem hovedorganisationerne. Voldgiftspanelet er typisk sammensat af personer, der er udpeget af de to parter og en neutral opmand, som parterne i fællesskab har udpeget.

Faglært arbejder

Arbejder med en faglig uddannelse, der afsluttes med et svendebrev. En ufaglært arbejder er en arbejder uden en egentlig, faglig flerårig uddannelse. Ufaglærte arbejdere kaldes også specialarbejdere.

Failed State

En stat betegnes normalt som skrøbelig (”failed”), når den mister suveræn kontrol over sit område. Indekset for skrøbelige stater (tabel 22.1) er baseret på 12 sociale, økonomiske og politiske indikatorer. En stat kan maksimalt opnå 120 point på indekset. Jo flere point, jo mere mislykket er staten - ifølge indekset. Indikatorerne er eksempelvis statens udbud af offentlig service, økonomisk udvikling, menneskerettigheder, flygtninge og internt fordrevne. Formålet med indekset er at måle de vigtigste faktorer, som kan føre til, at stater mister kontrollen over deres territorium. Indekset er udviklet af det uafhængige forskningsinstitut Fund for Peace og det amerikanske politiske tidsskrift Foreign Policy.

Faktorintensitet

En given varer produceres ved hjælp af arbejdskraft L og kapital K. L/K forholdet mellem arbejdskraft og kapital kaldes faktorintensiteten i produktionen af den pågældende vare. Se Arbejdskraftintensiv produktion.

Faktorpriser

Principielt en prisopgørelse baseret på aflønningen af de produktionsfaktorer, der indgår i f.eks. løn og kapitalafkast. I praksis fastsættes produktionen i faktorpriser ved fra produktionen i markedspris at fratrække afgifter og tillægge eventuelle prissubsidier (pristilskud). Se Nationalregnskabet.

Faktorudrustningsteorien

Faktorudrustningsteorien er en teori, der forklarer udvikling og struktur i den internationale handel med landenes forskellige udrustning med produktionsfaktorer.

Familien

En familie kan være mange ting. Siden 1800- tallet har begrebet især været brugt om en kvinde og mand, der indgår ægteskab og får ét eller flere børn (kernefamilien).
I den sociologiske litteratur arbejder man også med andre familieformer: Storfamilier, hvor flere generationer bor og arbejder sammen, kollektiver, hvor et større antal personer bor sammen i en slags storfamilie, og papirløst samlevende, hvor et par danner en kernefamilie uden at indgå ægteskab.
De nye familieformer belyses i statistikken med begreberne:
– Samlevende i registreret partnerskab eller ægteskab mellem to personer af samme køn.
– Samlevende par – papirløst samlevende med fællesbørn.
– Samboende par – papirløst samlevende, der ikke har fællesbørn.
Familiens udvikling går i retning af større individualisering – den enkeltes muligheder for at realisere sig selv står i fokus. Familien tages ikke for givet på samme måde som tidligere, men er i stedet noget, man kan vælge til og fra. Børnefamiliens eksistens hviler i stigende omfang på, at børnene kan passes uden for familien.
Endelig kan nævnes, at de regler og roller, der er knyttet til familien, er ændret, men i forskellig retning. Der skelnes f.eks. mellem ”teamfamilier” og ”svingdørsfamilier”. I teamfamilier er der plads til den individuelle udvikling men samtidig bevidsthed om samhørighed og fællesskab med de øvrige familiemedlemmer. I svingdørsfamilier har medlemmerne stor frihed til at dyrke egne interesser uden særlig hensyntagen til de øvrige familiemedlemmer; kontakten til de øvrige minimeres, man mødes i ”svingdøren”.

Familiesammenføring

I udlændingeloven findes bestemmelser om hvilke vilkår, der skal være opfyldt for at herboende udlændinge kan blive familiesammenført med deres ægtefælle eller samlever og børn under 18 år. Reglerne om familiesammenføring er blevet strammet flere gange. Indvandreres mulighed for familiesammenføring med forældre over 60 år er blevet ophævet, og der er indsat nye bestemmelser i udlændingeloven med henblik på at forhindre, at der opnås opholdstilladelse på baggrund af arrangerede ægteskaber og proformaægteskaber. Se politisk-økonomisk oversigt.

Fascisme

Den ideologi, som Mussolini udviklede i Italien efter 1. Verdenskrig, som afviste modsatrettede klasseinteresser, og som satte staten i centrum med krav om, at  borgernes individuelle interesser skal underordnes i forhold til staten. Nazismen tilføjede ideologien en voldsom racistisk drejning.

Faste omkostninger

Omkostninger, der er uafhængige af produktionens omfang i modsætning til variable omkostninger.

Faste priser

Økonomiske størrelser er normalt opgjort som værdier i kroner, dollars, euro. e.l. Vil man se på udviklingen over en årrække vil en stigende værdi dels afspejle stigende mængder, dels stigende priser. Ved hjælp af prisindeks kan man regne sig frem til, hvor meget værdien af en given størrelse er steget, når der ses bort fra prisstigninger. Eller sagt med andre ord, hvad er værdien, hvis vi regner med faste priser. I modsætning hertil betegnes økonomiske størrelser, hvor prisudviklingen indgår som løbende priser eller årets priser. Som noget nyt har Danmarks Statistik i stedet for et almindeligt prisindeks valgt at bruge såkaldte kædede værdier. Princippet i denne metode er at erstatte et fast basisår med en beregning baseret på årligt skift af basisår. Fordelen ved denne metode er, at der tages hensyn til, at prisudviklingen - det at visse typer produkter stiger mere i pris end andre - påvirker efterspørgslens sammensætning. Man søger mod de produkter, der ikke er så dyre. Derfor vil den samlede prisudvikling være overdrevet, hvis man fastholder efterspørgselssammensætningen i basisåret. Problemet ved denne metode er, at den mængdemæssige stigning af de enkelte faktorer (forbrug, investering etc. ) i f.eks. nationalregnskabet nok er mere korrekt udregnet, men at man ikke kan forbinde dem på samme måde, som når det drejer sig om tilgang og anvendelse af varer i løbende priser.

Fastkurspolitik

En valutakurspolitik, der sigter mod at holde en fast kurs på landets valuta i forhold til en anden (dominerende) valuta, f.eks. US-dollars eller euro. Danmark har siden 1982 ført fastkurspolitik i forhold til først tyske mark og nu euro.

Fattigdom

Når det gælder selve definitionen af fattigdom, strides forskere om, hvorvidt den har almen gyldighed eller beror på lokale forhold. Talsmænd for førstnævnte holdning går ud fra, at der findes visse målbare almene behov, f.eks. mad og bolig, som må tilfredsstilles, for at mennesker ikke skal være fattige. Biologiske behov er imidlertid problematiske som mål. Opfattelsen af, hvad der er tilstrækkeligt, varierer fra kultur til kultur. Fattigdom opfattes derfor normalt som et relativt begreb. Som eksempel kan nævnes den opfattelse, regeringens ekspertudvalg formulerede i 2013: ”Fattigdom kan efter udvalgets vurdering ikke defineres objektivt eller entydigt, men er knyttet til subjektive eller politiske opfattelser af, hvad det vil sige at være fattig. Fattigdom skal ses i en samfundsmæssig sammenhæng i forhold til et lands udvikling og befolkningens generelle levevilkår og muligheder for at ændre på sin livssituation”. Statistisk fastsætter man fattigdomsgrænser på grundlag af f.eks. familiens indtægt i forhold til landsgennemsnittet. EU’s statistiske kontor EUROSTAT bruger kriteriet 60 pct. af medianindkomsten, OECD bruger kriteriet 50 pct. af medianindkomsten, USA’s statistiske kontor US Census Bureau arbejder med faste indkomstgrænser, der afhænger af en lang række kriterier især knyttet til familiens størrelse og medlemmernes alder. I Danmark nedsatte regeringen i 2012 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom. Ekspertudvalgets anbefaling er: Den foreslåede fattigdomsgrænse fastsætter en kritisk grænse for den disponible indkomst. Dvs., at personer, der over en treårig periode har en indkomst under denne grænse, betegnes som økonomisk fattige. Dog ses der bort fra personer i familier med studerende over 17 år, eller familier som har formue over 100.000 kr. Den kritiske indkomstgrænse er fastsat som 50 pct. af medianen for de disponible indkomster i befolkningen. Medianen er det indkomstniveau, hvor halvdelen af befolkningen har en højere og den anden halvdel en lavere indkomst. Medianindkomsten afspejler på denne måde det generelle velstandsniveau i samfundet. Når medianindkomsten stiger i takt med velstandsudviklingen, vil den kritiske indkomstgrænse også stige.

Feminisme

Politisk ideologi og bevægelse, der arbejder for lige rettigheder for alle uanset køn, seksuel orientering, race, samfundsklasse, handicap mm. Den ”gamle kvindebevægelse” der udviklede sig i årtierne omkring år 1900 koncentrerede sig især om at skaffe kvinder lige formelle og juridiske rettigheder, f.eks. stemmeretten. Den ”nye kvindebevægelse” i 1960’erne og 1970’erne sigtede især mod at ændre de almindelige kønsroller.

FH, Fagbevægelsens hovedorganisation

FH er fagbevægelsens nye hovedorganisation, dannet ved en fusion af LO og FTF 2018. Indtil for nylig var lønmodtagerne i Danmark repræsenteret ved hele tre hovedorganisationer: LO, FTF og Akademikerne, og det var for mange til at sikre optimal politisk indflydelse. Det vurderede LO og FTF, som derfor 1. januar 2019 smeltede sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Organisationen er en gigant bestående af 79 fagforeninger med i alt 1,3 mio. medlemmer.

Finanseffekt

En beregning af, hvordan statens udgifter og indtægter tilsammen ændrer BNP, beskæftigelse og betalingsbalance. Se også Finanspolitik.

Finansiel fortrængning

Virkningerne af en ekspansiv finanspolitik hæmmes som følge af, at efterspørgslen efter penge har tendens til at presse renten i vejret, og dermed sætte en bremse for virksomhedernes investeringer.

Finansielle markeder

Finansielle markeder er dels det nationale låne- og pengemarked dels de internationale valuta- og lånemarkeder. Det lokale og det internationale er gennem liberaliseringen blevet sammenhængende.

Finanspagten (EU)

Finanspagten er en mellemstatslig aftale mellem 25 af EU’s medlemslande - Storbritannien og Tjekkiet deltager ikke – med virkning fra 1. januar 2013.
Kernen i finanspagten er et krav om, at de deltagende lande skal have omtrentlig balance på deres offentlige finanser, hvilket defineres som maksimale strukturelle underskud på statsfinanserne på 0,5 procent af BNP. Det strukturelle underskud er det faktiske underskud korrigeret for påvirkningen fra den økonomiske konjunktur. Kravet stammer således fra stabilitets- og vækstpagtens grænse om et nominelt underskud på maksimalt 3 procent.
Formålet er på baggrund af statsgældskrisen i en række EU-lande at gennemtvinge en stram budgetdiciplin. Det skal sikre tilliden til den langsigtede holdbarhed i medlemslandenes statsfinanser og dermed til euro’en. Finanspagten er omvendt blevet hårdt kritiseret for, at den blokerer muligheden for at stimulere væksten i de europæiske økonomier.

Finanspolitik

Finanspolitik er økonomisk-politisk styring af aktiviteten i samfundet gennem regulering af de offentlige udgifter og indtægters størrelse og sammensætning. Sammensætningen af udgifter og indtægter er betydningsfuld, f.eks. kan forskellige skatter og afgifter meget vel have forskellig virkning på forbrugsefterspørgslen i samfundet. Man taler i den sammenhæng om afledte virkninger (multiplikatorvirkning) af f.eks. en reduktion i de disponible indkomster som følge af en stigning i skatter og afgifter. Hermed menes, at indkomstvirkningen påvirker efterspørgslen i samfundet, der igen har effekt på de samlede indkomster i en efterfølgende periode osv. Der skelnes mellem en ekspansiv/lempelig eller aktiv finanspolitik, der sigter på en øget økonomisk aktivitet, og en kontraktiv eller stram finanspolitik, hvis sigte er en opbremsning af den økonomiske aktivitet for at undgå ubalancer i økonomien.

Finansudvalg

Ét af Folketingets stående udvalg og ét af de ældste og mest magtfulde. Det behandler finansloven og tillægsbevillingsloven, der opsamler de statslige bevillinger, der ikke var forudset i finansloven, men som en minister har anset for nødvendige og fået godkendt i finansudvalget – på forventet efterbevilling.

Finetuning

En form for økonomisk styring, hvor man jævnligt regulerer konjunkturudviklingen, hvis det går lidt for stærkt med kontraktiv finans- og pengepolitik, og omvendt hvis der er tendens til faldende beskæftigelse og aftagende vækst.

Firebladssystem

Dagbladene udviklede sig i Danmark i nær tilknytning til de politiske partier. Det gjaldt både den landsdækkende presse og provinsbyernes firebladssystem, hvor de større købstæder havde op til fire aviser med tilknytning til hvert af partierne i Folketinget: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. Fra midten af 1950’erne gik dette system i opløsning.

Fjerde statsmagt

Løs betegnelse for massemediernes rolle som kontrollanter i forhold til de tre formelle grene af statsmagten – den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Flaskehalse

Hvis der opstår situationer med knaphed på produktionsfaktorer på bestemte afgrænsede områder, f.eks. mangel på arbejdskraft i byggeriet, taler vi om flaskehalse. Sådanne flaskehalse kan føre til pris- og lønstigninger, som kan have en tendens til at sprede sig til andre brancher.

Fleksibelt arbejde

Begrebet dækker over nye måder at tilrettelægge arbejdsdagen og arbejdsopgaverne på. Herunder nye organisationsformer som gør op med traditionelle begreber, som f.eks. smal arbejdsdeling og hierarkisk ledelse. Det fleksible arbejde kendetegnes ved: Medarbejderen anses for at være en vigtig ressource. Brede jobs, med forskellige og skiftende arbejdsopgaver. Ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver følges ad. Krav til de ansatte om en løbende faglig udvikling.

Fleksjob

Et fleksjob indebærer, at en medarbejder med varig nedsat arbejdsevne arbejder i et særligt tilrettelagt job på skånevilkår. Det kan for eksempel være nedsat eller fleksibel tid, periodevis fravær eller hvilepauser.

Flerpartisystem

Et politisk system, hvor mindst to partier reelt konkurrerer om magten i modsætning til et étpartisystem. Man kan skelne mellem topartisystemer, som f.eks. i England og USA, hvor som hovedregel kun to partier har reel betydning i den lovgivende forsamling og for regeringsdannelsen og systemer hvor tre, fire eller mange partier kan have relevans. Danmark havde i mange år firepartisystem (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre og Konservative suppleret med skiftende småpartier), men har siden 1960 haft mindst fem og oftest flere partier repræsenteret i Folketinget og dermed mange og skiftende flertalsmuligheder.

Flertal

Det bærende begreb i den demokratiske beslutningsproces kan have flere forskellige udformninger. Simpelt flertal for et forslag betyder flere stemmer for end imod uanset blanke stemmer. Hvis et flertal af de stemmeberettigede stemmer for, så taler man om absolut flertal. Hvis ja-stemmerne overstiger en på forhånd fastsat høj procent (f.eks. to tredjedele eller tre fjerdedele) så taler man om kvalificeret flertal.

Flertalsregering

En regering der består af partier, som udgør et flertal i den lovgivende forsamling. I modsætning til en mindretalsregering, der må basere sit parlamentariske flertal på faste støttepartier eller skiftende flertal. I modsætning til andre lande med parlamentarisk demokrati har Danmark sjældent haft flertalsregeringer.

Flertalsvalg (i enkeltmandskredse)

Den oprindelige måde at vælge en folkerepræsentation på, som fortsat er dominerende i bl.a. de engelsktalende lande. Grundprincippet er, at landet er inddelt i valgkredse, hvor den kandidat, der får flest stemmer, vinder mandatet. Stemmer på kredsens ikke vindende kandidater får ingen betydning for landsresultatet i modsætning til ved forholdstalsvalg. Flertalsvalget kan nuanceres med valg i flere runder, som det f.eks. sker i Frankrig. Her sorteres de svagere kandidater fra efter første valgrunde, og vinderen ender med i det mindste at have et simpelt flertal i kredsen.

Flexlån

Kaldes også rentetilpasningslån. Der er tale om boliglån, hvor renten hvert år tilpasses udviklingen i den korte rente.

Flydende valutakurser

Når valutakurser udelukkende bestemmes af udbud og efterspørgsel på valutamarkedet, taler man om flydende valutakurser. I modsætning til fastkurssystemer, hvor valutakurserne bindes til en ankervaluta (f.eks. US-dollars i Bretton Woods-systemet).

Flygtningenævnet

Nævnet tager stilling til klager over afslag på ansøgninger om politisk asyl. Nævnet er sammensat af dommere, embedsmænd og advokater.

Flygtningestatus

Får man godkendt sin asylansøgning, har man status som flygtning og dermed tidsbegrænset opholdstilladelse. Der er tre grupper af flygtninge, der kan opnå asyl i Danmark: konventionsflygtninge, kvoteflygtninge og flygtninge med beskyttelsesstatus. Konventionsflygtninge: Hvis asylansøgere kan opnå status som flygtning på grundlag af FN’s Flygtningekonvention, er der tale om konventionsflygtninge. I konventionen står der, at man er flygtning, hvis man er flygtet fra sit hjemland med velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, politisk holdning eller socialt tilhørsforhold. Kvoteflygtninge: I forbindelse med det internationale flygtningearbejde modtager Danmark årligt et vist antal flygtninge, der udvælges fra FN’s flygtningelejre rundt om i verden. Folketinget fastsætter en kvote for antallet af kvoteflygtninge, og kvoten var 1989-2016  på knap 500 personer om året. 2016-2018 blev der sat stop for antallet af kvoteflygtninge, men i 2019 blev en genoptagelse af kvoteflygtninge aftalt. I første omgang 30. Denne gruppe flygtninge betegnes som kvoteflygtninge eller FN-flygtninge.
Flygtninge med beskyttelsesstatus: Asylansøgere, der ved tilbagevenden til deres hjemland risikerer dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf kan få ”opholdstilladelse med beskyttelsesstatus”. Man kan ikke få asyl i Danmark alene pga.: sult og økonomisk nød, miljø- og naturkatastrofer eller krig.

FN

Grundlagt 24. oktober 1945 for at sikre fred, sikkerhed og samarbejde mellem verdens nationer. 193 medlemslande (1.aug. 2015). Hovedsæde: New York. FN’s vigtigste organer er: 1) Generalforsamlingen: Alle medlemslande har ét medlem og én stemme i forsamlingen, der debatterer og fastlægger FN’s politik på en lang række områder undtagen de spørgsmål, som Sikkerhedsrådet behandler. Afstemninger foregår ved simpelt flertal (50 %), der ikke er juridisk bindende for landene. 2) Sikkerhedsrådet: Består af fem permanente medlemmer (USA, Rusland, Kina, England og Frankrig) og 10 ikke-permanente medlemmer valgt for en toårig periode. Sikkerhedsrådets opgave er at opretholde freden, og Rådet kan forpligte medlemsstaterne til aktioner, f.eks. sanktioner og militære aktioner. Til beslutninger kræves mindst ni stemmer for, men hvert af de permanente medlemmer har vetoret. 3) Generalsekretæren: Indstilles af Sikkerhedsrådet og vælges af Generalforsamlingen for fem år og er FN’s øverste administrative leder, der også kan få vigtige politiske funktioner bl.a. i krisesituationer.

FN’s plan for en bæredygtig udvikling i 2030 – 17 målsætninger

FN’s 193 medlemslande har i august 2015 med konsensus vedtaget en bred aftale om bekæmpelse af fattigdom og sult og indsatser overfor klimaforandringer, opsat som 17 målsætninger for en bæredygtig verdensudvikling frem mod 2030.

FN’s særorganisationer

Gennem årene har FN oprettet en række særorganisationer, hvor landene samarbejder om at løse bestemte afgrænsede opgaver. De vigtigste organisationer er: IAEA (International Atomic Energy Agency), Den internationale organisation for kontrol med militære og civile atomkraftanlæg. ILO (International Labour Organization), Den internationale arbejdsorganisation. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN’s organisation for ernæring og landbrug. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), FN’s konference for handel og udvikling. UNDP (United Nations Development Programme), FN’s udviklingsorganisation. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), FN’s flygtningehøjkommissær. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), FN’s industriorganisation. UNICEF (United Nations Children’s Fund), FN’s børnefond, WHO (World Health Organization) Verdenssundhedsorganisationen. Såvel Verdensbanken som WTO er formelt særorganisationer med tilknytning til FN-systemet.

FOA

1. jan 2006 blev Offentligt Ansatte (OAA) og Pædagogmedhjælpere (PMF-A) fusioneret under navnet FOA Fag og Arbejde. FOA tæller i dag ca. 150.000 medlemmer.

Fob

Free on board (se Cif).

Foderværdi

Foderværdien af 1 kg byg.

Fokusgruppe

I undersøgelser og i reklame- og markedsføringsbranchen bruges fokusgrupper. En fokusgruppe består normalt af 5-8 personer udvalgt blandt den målgruppe, der er relevant for undersøgelsen. Fokusgruppen stilles over for en given problemstilling. Gruppen diskuterer og giver herigennem forskerne indsigt i målgruppens indstilling til de spørgsmål, der ønskes belyst.

Folkeafstemning

Et element af direkte demokrati, der anvendes i ellers repræsentative demokratiske systemer. Hvis borgerne selv kan bringe et forslag til folkeafstemning kaldes det folkeinitiativ. Denne mulighed findes ikke i den danske grundlov, men f.eks. i Schweiz og mange amerikanske delstater og efter Lissabon-traktaten i EU-systemet. Hvis der er tale om, at visse beslutninger i den lovgivende forsamling skal godkendes ved en folkeafstemning kaldes det et obligatorisk referendum. I Danmark gælder dette f.eks. grundlovsændringer og ændringer af valgretsalderen. Hvis beslutninger i den lovgivende forsamling skal godkendes ved en folkeafstemning, dersom visse betingelser er opfyldt, kaldes det et fakultativt referendum. I Danmark gælder dette med en række undtagelser for alle almindelige love, som et mindretal på mindst 60 folketingsmedlemmer kan kræve prøvet ved en folkeafstemning. Denne mulighed har kun været anvendt én gang ved den såkaldte jordlovsafstemning i 1963. Hvis Folketinget afgiver suverænitet og flertallet er mindre end 5/6 af de 179 medlemmer af Folketinget, er der obligatorisk referendum. Endelig kan Folketinget ved en særlov vedtage at afholde en folkeafstemning, som i så fald kun kan være vejledende for Folketinget. Det var tilfældet ved afstemningen om ”EF-pakken” i 1986.

Folkebevægelsen mod EU

Har sine rødder i kampen mod Danmarks tilslutning til det daværende EF (nu EU) i 1972 og arbejder fortsat for en dansk udmeldelse af EU. Bevægelsen, der politisk spænder meget bredt fra venstre til højre, stiller op ved valgene til Europa-Parlamentet og har indtil 2019 været repræsenteret her.

Folkesuverænitet

Betegner den tanke at al legitim magt i sidste ende hidrører fra folket, der har overtaget den enevældige konges (den suveræne monarks) magt. Idéen om folkesuverænitet er kernen i den demokratiske ideologi og står i modsætning til forestillinger om at legitim politisk magt er afledt fra fyrstelige arverettigheder og/eller fra gud.

Folketinget

Er det folkevalgte danske parlament, der dels sammen med regeringen har den lovgivende magt i Danmark og dels skal varetage den parlamentariske kontrol af regeringens arbejde (den udøvende magt). I et parlamentarisk system som det danske kan en regering kun blive siddende, dersom der ikke er et flertal i Folketinget, der nærer mistillid til regeringen. Folketinget består af 179 medlemmer, hvoraf to er valgt på Grønland og to på Færøerne.

Folketingsbeslutning

Folketinget kan med to behandlinger i Folketingssalen og en mellemliggende udvalgsbehandling vedtage en folketingsbeslutning, der f.eks. kan pålægge regeringen at udføre en bestemt handling. Forslag til folketingsbeslutninger kommer oftest fra oppositionspartierne, der ikke råder over ministeriernes embedsmænd til at udarbejde lovforslag, men som herved kan markere en politisk hensigt over for vælgerne.

Folketingets Europaudvalg

I udvalget sidder repræsentanter for alle Folketingets partier. Udvalgets vigtigste opgave er at føre kontrol med regeringens EU-politik. Det forhindrer, at regeringen siger ja til forslag, som et flertal i Folketinget er imod.

Folketingsvedtagelse

Et forslag til vedtagelse i Folketinget (tidligere kaldet forslag om motiveret dagsorden) kan fremsættes under forhandling om en forespørgsel samt under åbningsdebatten eller en tilsvarende forhandling om en redegørelse fra en minister. Med en vedtagelse kan et flertal i Folketinget udtrykke sin politiske holdning. En vedtagelse, der udtrykker mistillid til en minister (et mistillidsvotum), indebærer, at den pågældende minister skal gå af, og et mistillidsvotum til statsministeren, at regeringen må gå af eller udskrive nyvalg.

Forbrug

Forbrug opdeles i privat forbrug og offentligt forbrug. Privat forbrug består næsten udelukkende af husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser. En mindre del består i foreninger og organisationers forbrug. Man skelner mellem det private forbrug og husholdningernes forbrug på dansk område. Ved opgørelsen af sidstnævnte skal man også tage hensyn til at en del af det private forbrug går til udlandet i form af turistudgifter. Til gengæld skal turistindtægterne medtages.

Forbrug i produktionen

Forbrug i produktionen er værdien i markedspriser (=købspris) af de varer og tjenester, der er anvendt ved produktionen i de enkelte erhverv. Her medregnes udgifter til kontorartikler, advokater og andre indirekte produktionsomkostninger samt udgifter til reparation og vedligeholdelse. Derimod indgår udgifter til bygninger og maskiner bortset fra mindre værktøjer o.l. ikke. Disse udgifter indgår sammen med udgiften til arbejdskraft som produktionsfaktorer eller produktionsmidler. Forbrug i produktionen fratrækkes produktionsværdien ved opgørelse af værditilvæksten.

Forbrugerforventninger

Beregningen af forbrugerforventningerne er baseret på interviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen (1800–2000 personer). Gennem telefon- og besøgsinterviews får man svar på en række spørgsmål, og for hvert spørgsmål beregnes et nettotal, der er forskellen mellem andelen af positive besvarelser og andelen af negative besvarelser. Besvarelserne af spørgsmålene om Danmarks økonomiske situation, familiens økonomiske situation og anskaffelse af større forbrugsgoder sammenfattes i en forbrugertillidsindikator, der kan betragtes som et samlet udtryk for forbrugerstemningen.

Forbrugerprisindeks

Dette indeks belyser udviklingen i de priser, som forbrugerne må betale for varer og tjenesteydelser. Indekset bygger på sammenlægningen af det private forbrug ifølge nationalregnskabet og forbrugsundersøgelserne.

Forbrugskvote

Angiver forbrugets andel af den disponible indkomst. Viden om forbrugskvoter er væsentlig for at kunne vurdere effekten af en bestemt finanspolitik. I den sammenhæng er man især interesseret i den marginale forbrugskvote, som angiver, hvor stor en del af en indkomststigning der realiseres som forbrug. Forbrug og opsparing er til sammen lig den disponible indkomst, derfor vil en forbrugskvote på f.eks. 80 % modsvares af en opsparingskvote på 20 %.

Forespørgselsdebat

Det danske folketing behandler hvert år en række mere eller mindre aktuelle sager i debatter. Debatten afsluttes med en folketingsvedtagelse, hvor et flertal i Folketinget udtrykker sin mening om sagen – evt. kritiserer regeringen, eller pålægger den bestemte handlinger, eller tager regeringens håndtering af sagen til efterretning.

Forholdstalsvalg

En valgmåde, der tilsigter at de repræsentanter, der skal vælges ved et valg, afspejler stemmernes fordeling på partier eller lister – mere eller mindre matematisk korrekt. Forskellige varianter af forholdstalsvalg anvendes i de fleste europæiske lande, mens man i Storbritannien, USA og mange andre lande anvender valgkredse med flertalsvalg. De mest brugte former for forholdstalsvalg er d’Hondts metode, Ste-Laguës metode og ”største brøks” metode. Spærreregler anvendes ofte til at begrænse de små partiers adgang til parlamentet i forhold til, hvad der ville være tilfældet ved en konsekvent anvendelse af forholdstalsvalgmåden.

Forligsmand og forligsinstitutionen

Forligsmanden har til opgave at prøve at få parterne på arbejdsmarkedet til at indgå forlig, og han eller hun har meget vidtgående beføjelser i den forbindelse. Forligsmanden kan bl.a. udsætte varslede konflikter i 14 dage, og yderligere op til 14 dage, hvis konflikten vil ramme livsvigtige samfundsfunktioner eller vurderes at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning. Forligsmanden kan også, når han/hun finder det formålstjenligt, fremsætte et mæglingsforslag.

Forligsinstitutionen består af en formand, tre forligsmænd, en suppleant og op til 21 mæglingsmænd, som alle skal bidrage til, at der opnås enighed mellem parterne. Forligsmænd udpeges af arbejdsministeren og er typisk velanskrevne og neutrale dommere eller eksperter i arbejdsmarkedsforhold.

Formueindkomster til/fra udlandet

Formueindkomster omfatter renter af lån samt udbytter af erhvervsinvesteringer.

Forordning

En forordning er en EU-retsakt, altså en slags EU-lov. En forordning er (modsat et direktiv) direkte anvendelig i medlemsstaterne. Det betyder, at en EU-forordning er gældende i EU's medlemslande uden først at skulle indarbejdes i medlemslandet lovgivning gennem udstedelse af en lov i hvert enkelt medlemsland. Borgere og virksomheder kan således erhverve rettigheder og pålægges pligter i henhold til forordninger.

Forretningsministerium

En regering, der kun må varetage de løbende statsforretninger, mens man afventer dannelsen af et nyt politisk ministerium baseret på et parlamentarisk flertal. Forekommer oftest i forbindelse med valg, hvor den parlamentariske situation er uklar.

Forsyningsbalancen

En samlet opgørelse af tilgang og anvendelse af varer og tjenester.

Forvaltning

Er en gængs betegnelse for det offentlige administrative system eller dele af dette. F.eks. “den kommunale forvaltning“.

FoU

Udgifter til forskning og udvikling. FoU i procent af BNP giver et indtryk af landets konkurrenceevne.

Framing

Ved framing forstås den måde de enkelte medier vinkler deres historier på. I enhver historie er det afgørende, hvilke spørgsmål der stilles, og hvordan personerne i historien fremstilles.

Fredspligten

Fredspligten betyder, at når der er indgået en kollektiv overenskomst, kan arbejdet ikke lovligt standses, så længe overenskomsten løber. Strejke og lockout kan derfor i hovedsagen kun foregå i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Fremmedgørelse

Fremmedgørelse henviser almindeligvis til visse ikke ønskelige forhold mellem et menneske og dets omverden. Fremmedgørelse foreligger i sin almene form, når mennesker føler, ser, opfatter deres omgivelser som noget væsensforskelligt fra dem selv og i sig selv uforståelige - til forskel fra en tilstand hvor man føler sig i enhed med omgivelserne, der er forståelige på samme måde som en selv, og omvendt.

Fremskridtspartiet

Dansk politisk parti stiftet i 1972 af Mogens Glistrup. Partiet havde i 1970’erne stor vælgersucces på et program, der ville afskaffe indkomstskatten og gennemføre en ekstrem afbureaukratisering af den offentlige sektor. Partiet var helt fra starten præget af en anarkistisk organisationskultur og stadige magtkampe. I 1980’erne mistede partiet mange stemmer, men fik i nogen grad et comeback på en hård kritik af den danske asyl- og udlændingepolitik. Efter splittelsen i 1995 tabte partiet hurtigt kampen om vælgerne til Dansk Folkeparti.

Frihandel

Betegner en situation, hvor samhandelen mellem landene ikke hindres af told eller kvantitative samt tekniske handelshindringer. Frihandel anses i økonomisk teori for en klar fordel for den økonomiske vækst i verden. Især i 1800-tallet og frem til 1. verdenskrig og igen efter 2. verdenskrig har frihandel været et højt prioriteret mål. Imidlertid kan enkeltaktører (lande eller bestemte erhvervsgrupper) have fordel af at beskytte sig mod frihandel. Se også Komparative fordele og Protektionisme.

Frihedsstraf

Frihedsstraf er en af de sanktioner, som domstolene kan idømme. Frihedsstraf afsones i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Tidligere skelnede man mellem fængselsstraf og hæftestraf. Det er nu ophævet. En frihedsstraf kan gøres betinget, hvilket vil sige, at frihedsberøvelsen kun iværksættes, hvis personen begår ny kriminalitet indenfor en prøvetid, der normalt ikke kan overstige tre år. Effekten af frihedsstraf kan bl.a. belyses ved at se på de dømtes tilbagefald, recidiv.

Friktionsledighed

Personer, der er ledige i kort tid, som følge af jobskifte eller som følge af jobsøgning efter endt uddannelse o.l. Friktionsledighed benævnes også skifteledighed.

Frisætning

En social proces, hvor individets binding til det traditionelle samfunds afhængighedsformer svækkes. Når mennesker ”frigøres” fra de tætte traditionelle fællesskaber, er der en risiko for, at de samtidig bliver ulykkelige, mener nogle sociologer.

Frizoner

Områder oprettet i den tredje verdens lande med lempelige regler for bl.a. beskatning, arbejdsmiljø og faglig organisering med det formål at tiltrække udenlandsk kapital og på den måde skabe arbejdspladser. I forbindelse med diskussionen om globalisering har kritikerne peget på, at selv om frizoner i NIC-lande og Kina har været væsentlige for den økonomiske vækst, har frizonerne i andre asiatiske, afrikanske og latinamerikanske lande medført grov udnyttelse af arbejdskraft uden større økonomisk vækst til følge.

Frontex

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet i 2004. I 2016 blev agenturet udvidet og opgraderet til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvorved dets rolle blev udvidet fra migrationskontrol til grænseforvaltning, og det fik øget ansvar for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Frustration

Den psykologiske tilstand der opstår når et ønske ikke bliver opfyldt, en plan ikke realiseret eller et behov ikke tilfredsstillet, uden at det enkelte individ forstår hvorfor.

FTF

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) er en selvstændig lønmodtagerorganisation uden for LO. FTF blev dannet i 1952 og organiserer funktionærer primært inden for den offentlige sektor, bl.a. sygeplejersker, politifolk og lærere. I april 2018 fusionerede FTF med LO og dannede Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Fuld kapacitetsudnyttelse

Fuld udnyttelse af ressourcerne: arbejdskraft, realkapital (maskiner og fabriksanlæg m.v.) og råvarer. Ved fuld kapacitetsudnyttelse er det vanskeligt at øge produktionen på kort sigt. Derfor vil en øget efterspørgsel nemt resultere i stigende priser.

Fuldkommen konkurrence

En markedsøkonomi er kendetegnet ved mange udbydere, der udbyder stort set samme varer (standardvarer), hvor hverken nogen køber eller sælger dominerer markedet, og hvor købere og sælgere har fuld viden om de aktuelle markedspriser. Fuldkommen konkurrence indgår som forudsætning i mange typer økonomisk teori.

Fuldtidsledig

Et statistisk begreb. Ledighedsperioderne for de enkelte ledige sammenlægges og omregnes til et antal ledige, som er helt uden arbejde hele året. 

Fundamentalisme

Politisk holdning der tilsigter at indrette samfundets indretning efter en bogstavtro udlægning af f.eks. Bibelen eller Koranen.

Funktionalisme

Funktionalismen er en forklaringsmåde, der fokuserer på de funktioner, et givent fænomen opfylder i samfundet.

Funktionel fordeling af den samlede offentlige sektors udgifter

Den funktionelle fordeling samler driftsudgifter og kapitaludgifter og fordeler dem på opgaver.

Funktionel indkomstfordeling

Fordelingen af samfundets samlede indkomst mellem løn og profit. Se også Indkomstfordeling.

Funktionær

Betegner en særlig ansættelsesmåde for lønmodtagere, som er reguleret af funktionærloven, der f.eks. giver en vis ansættelsessikkerhed (op til seks måneders opsigelsesfrist for arbejdsgiveren og én måned for funktionæren), løn under sygdom, månedsløn mv. På engelsk skelner man på baggrund af farven på arbejdstøjet mellem ’white collar workers’ (funktionærer) og ’blue collar workers’ (arbejdere). I nutidens postindustrielle samfund er funktionæransættelsen blevet den mest udbredte ansættelsesform for folk med fast arbejde. Ikke mindst har væksten i velfærdsstatens servicefunktioner ført til oprettelsen af mange funktionærstillinger i den offentlige sektor.

FUSP (EU)

Det Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske samarbejde (FUSP) er et mellemstatsligt samarbejde (søjle 2), som er formuleret i Traktaten om den Europæiske Union, art. 11. Det er udenrigsministrene, der træder sammen som Ministerrådet (almindelige anliggender), og som behandler FUSP-spørgsmål.

Futures

Aftale om levering af en vis mængde valuta, obligationer eller aktier til en fastsat pris. Futures er omsættelige og kursen noteres på Københavns Fondsbørs på grundlag af udbud og efterspørgsel.

Fællesmarked

Geografisk område med to eller flere lande, som har fjernet told og andre hindringer for den indbyrdes samhandel. Endvidere indeholder fællesmarked regler for fri etablering af virksomheder i de andre lande og regler om, at kapital og arbejdskraft frit kan flyde mellem landene. I 1960’erne kaldtes EU populært for Fællesmarkedet.

Fænomenologi

Er en filosofisk retning, der blev grundlagt ved århundredeskiftet af den tjekkisk-tyske filosof Edmund Husserl. Husserls fænomenologi har udviklet sig til at blive en af hovedstrømningerne i vor tids filosofi. Husserls hovedformål er at studere bevidstheden, som er det, der karakteriserer mennesket, og som adskiller det fra den uorganiske natur, planter og de fleste dyr. Ved undersøgelsen af udsagn eller fænomener skal man se bort fra enhver vurdering og betragte dem på en fordomsfri måde. En af Husserls elever har brugt metoden til at afdække en såkaldt ”common sense-verden”, der kan definere en gruppe eller et samfund, der har et fælles hverdagsliv, der indeholder en fælles mening, der er taget for givet.

Føderation

En sammenslutning af stater i en forbundsstat, hvor forbundsstaten tager sig af overordnede politiske emner som sikkerheds-, udenrigs- og finanspolitik, mens delstaterne tager sig af f.eks. uddannelses-, social- og sundhedspolitik. USA, Tyskland og Schweiz er eksempler på forbundsstater.

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til folkepensionsalderen, når erhvervsevnen er varigt nedsat med mindst halvdelen f.eks. pga. fysisk eller psykisk invaliditet. Der kan ydes personlige tillæg til alle pensionstyper, hvis pensionistens økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Efter loven om social pension, som trådte i kraft den 1. juli 1998, kan der først rejses sag om førtidspension, når alle muligheder for aktivering, revalidering og behandling har været afprøvet. Man kan derfor ikke selv søge om førtidspension, men må i stedet henvende sig til sin kommune, som sørger for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der ligger til grund for en afgørelse. Under tabel 20.2 kan man finde taksterne for det aktuelle år.