LO og FTF fusioneres

13. april 2018 

LO og FTF siger ja til fusion. Dermed bliver LO og FTF, der har hhv. 1.000.000 medlemmer via 18 fagforbund og 450.000 medlemmer via 70 faglige organisationer, nedlagt til fordel for en ny hovedorganisation. 

Overenskomst på det offentlige område

28. april 2018

Efter ugelange forhandlinger er det lykkedes at lande overenskomstaftaler på de tre offentlige områder. 

Fælles er en økonomiske ramme på 8,1 procent over de kommende tre år, og en videreførsel af reguleringsordningen for at sikre, at lønnen i den offentlige sektor følger lønudviklingen i den private sektor. Det såkaldte privatlønsværn fjernes. Aftalen indeholder også en overenskomstmæssig aftale om sikring af betalt spisepause for alle faggrupper.

På det kommunale område omfattende ca. 500.000 lønmodtagere aftales endvidere, at der afsættes 500 millioner kroner til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne, og 85 millioner kroner til en ligelønspulje.

Striden om lærernes arbejdstid blev ikke løst med en ny arbejdstidsaftale, som lønmodtagernes forhandler havde krævet ved forhandlingsbordet. Der bliver i stedet nedsat en undersøgelseskommission, som skal vurdere om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen.

Forhandlingsforløbet om arbejdstiden skal være afsluttet senest i 2021. Lovindgrebet fra 2013, der i dag regulerer lærernes arbejdstid, står derfor stadigt ved magt.

På regionernes område er der indgået forlig ad to omgange. Natten til onsdag d. 25/4 takkede LO-forbundene ja til en ny overenskomst for deres 40.000 regionalt ansatte medlemmer. Med aftalen kommer en pulje til ligeløn, ekstra midler til lavtlønnede og afværgelse af forringelser på seniorordninger. FTF og Akademikernes Centralorganisation blev natten til lørdag enige med regionerne om en aftale, der afsatte midler til Akademikernes Centraladministration. De får desuden en ny aftale om ferie samt ret til fravær og orlov i en række situationer.

På det statslige område (ca. 180.000 ansatte), skal en undersøgelseskommission ligesom på det kommunale område skabe grundlag for videre forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for undervisere.

Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem, så ansatte kan få mere individuelle lønninger. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske.

Ressourceforløb og efterløn

24. maj 2018

Formålet med lovforslaget er at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet. Det forventes, at lovforslaget vil medføre en reel praksisændring, hvor en mindre andel borgere vil få en tidligere tilkendelse i tråd med intentionerne i reformen. Den tidligere tilkendelse ventes at føre til et tilsvarende lavere antal personer i ressourceforløb.

(Enstemmigt).

Seksuel chikane på arbejdspladsen

20. dec. 2018

Lovforslaget præciserer, at lige arbejdsvilkår omfatter forbud mod seksuel chikane, og at der ved vurderingen af, om der har fundet seksuel chikane sted, ikke bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen.

Ved fastsættelse af godtgørelse efter ligebehandlingsloven kan det tillægges vægt, at der har været tale om seksuel chikane, og lovforslaget lægger op til, at det gennemsnitlige godtgørelsesniveau bliver forhøjet med en tredjedel.

(Enstemmigt).

Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

27. dec. 2018

Med loven indføres et opholdskrav for ret til dagpenge. Medlemmer af en arbejdsløshedskasse skal som udgangspunkt have opholdt sig lovligt her i riget eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge. I det oprindelige lovforslag krævedes 7 ud af 8 år. Dette ændredes til 7 ud af 12 år ved ændringsforslag vedtaget ved 2. behandling. Følgende ophold i udlandet sidestilles med ophold her i riget:

  1. Hyre på et dansk skib.
  2. Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed. 
  3. Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse. 
  4. Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.
  5. Ophold i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold, umiddelbart før uddannelsen blev påbegyndt. 
  6. Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold, umiddelbart før udlandsopholdet blev påbegyndt.

(For: C, I, O, V Imod: A, B, F, Ø, Å). 

Seniorpræmie

2. april 2019

Med lovforslaget indføres en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, og som arbejder mindst 1.560 timer, inden for de første 12 måneder efter de har opnået folkepensionsalderen. Personerne skal være skattepligtige i Danmark, og beskæftigelsen skal være udført i Danmark, et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Lovforslaget udmønter punktet om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, som er en del af finanslovsaftalen for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

(For: A, B, C, O, I, V, Å Imod: F, Ø).

Aktiv beskæftigelsesindsats

30. april 2019

Med lovforslaget får kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige, så kommunerne i højere grad selv kan tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i den enkelte. 

Med lovforslaget foreslås det, at der skal være færre og mere enkle proceskrav i beskæftigelsesindsatsen, herunder til kontaktforløbet og til ret og pligt til aktive tilbud. Samtidig giver lovforslaget bemyndigelse til at gennemføre et fireårigt forsøg, hvor udvalgte arbejdsløshedskasser får ansvar for at varetage kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Det foreslås, at der skal være ens regler på tværs af målgrupper. Det indebærer blandt andet, at varighedsbegrænsningerne for løntilskud og virksomhedspraktik ensrettes samt en forenkling af voksenlærlingeordningen.

(For: A, B, C, F,  I, O, V Imod: Ø, Å)

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge

28. januar 2020

 

Med lovforslaget foreslås det at afskaffe opholdskravet for ret til dagpenge, der kræver ophold i riget, et EU/EØS-land eller Schweiz i 5 ud af 12 år i 2019, 6 ud af 12 år i 2020 og 7 ud af 12 år fra 2021 og fremefter.(For: A, B, D, Ø, Å Imod: C, D, I, V, O).

Overenskomst i industrien

9. februar 2020

Dansk Industri og CO-Industri har søndag præsenteret en aftale om en overenskomst for de næste tre år. Den indeholder blandt andet en aftale om, at arbejdsgiveren betaler fuld løn under forældreorlov i i alt 16 uger. De otte af ugerne er øremærket til faderen. Der er tale om både Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Det er i alt en gruppe på omkring 230.000 lønmodtagere på 6000 virksomheder i Danmark.
Parterne har også aftalt, at løn under sygdom forøges fra de nuværende 9 uger til 14 uger, og at lærlinge får pension fra den dag, de fylder 18 år i stedet for 20 år som i dag. Derudover får medarbejdere ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er syg mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til at få fri, hvis deres barn skal til lægen. Parterne er blevet enige om at hæve mindstelønnen 7,5 kroner over tre år. Desuden er der lagt op til, at fritvalgslønkontoen øges fra fire til syv procent.

Der vedtages en lønkompensationsordning

24. marts 2020

Med lovforslaget foreslås det, at en arbejdsgiver, som er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning, får ret til med én dags varsel at hjemsende en lønmodtager under de betingelser, som gælder i forbindelse med lønkompensationsordningen i medfør af aktstykke nr. 108 afgjort den 17. marts 2020. En hjemsendelse med én dags varsel kan ske, uanset hvad der måtte være fastsat i anden lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Med lovforslaget foreslås det endvidere, at en lønmodtager, som er hjemsendt i medfør af lønkompensationsordningen, ikke betragtes som opsagt, men har ret til den aftalte løn i den periode, hvor lønmodtageren er hjemsendt, bortset fra i alt fem dage af hjemsendelsesperioden, hvor lønmodtageren ikke får den aftalte løn, men hvor lønmodtageren i stedet skal holde opsparet ferie, afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet eller tjenestefrihed uden løn, uanset hvad der måtte være fastsat herom i anden lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser af: Minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Lønkompensationen til arbejdsgiveren: For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.Vedtaget: Enstemmigt.

225-timersreglen suspenderes i 3 måneder

6. april 2020

Regeringen, Venstre og støttepartier suspenderer 225-timersreglen i foreløbigt tre måneder pga. COVID-19. Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal have mindst 225 timer på arbejdsmarkedet, for at kunne modtage fuld kontanthjælp og har eksisteret siden 2016. 18. juni fremsættes et lovforslag om forlængelse af suspensionsperioden, således at det fremgår, at perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 forlænges med to måneder. 
(For: A, B, F, V, Ø, Å Imod: C, D, I, O).

Overenskomst i industrien

16. april 2020

Overenskomst med øvrige lønmodtagerorganisationer. Forligsmanden offentliggjorde torsdag den 16. april, at mæglingsforslaget for fornyelse af overenskomsterne 2020. Mæglingsforslaget er vedtaget af både arbejdsgivere og lønmodtagere. Overenskomsten er fornyet for en tre-årig periode frem til den 28. februar 2023.

Overenskomst i staten

6. februar 2021

Skatteministeren er den 6. februar 2021 blevet enig med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om et 3-årigt statsligt overenskomstforlig. Nedenfor skitseres det overordnede indhold af forliget, herunder den økonomiske ramme og generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 pct. af lønnen pr. 31. marts 2021,

Overenskomst i kommuner og regioner

15. og 20. februar 2021

Den 15. februar er der indgået en ny overenskomst for de ansatte i kommunerne og den 20. februar blev parterne enige om forliget for de ansatte i regionerne. Begge aftaler sikrer generelle lønforbedringer på 5,02 procent de næste 3 år.

Udover en lønstigning indeholdt aftalen også bedre vilkår for seniormedarbejdere, løn under sorgorlov og mere fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Sygeplejerne går i konflikt

16. april 2020

Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd har ved en urafstemning stemt nej til OK-21-resultatet.

Sygeplejerskerne var til afstemning om en overenskomst, som blandt andet lover en lønstigning på lige over fem procent over de kommende tre år.

Afstemningen viste et snævert nej, hvor 47,3 procent stemte nej, mens 46,5 procent stemte ja. I alt har 53,6 procent af Dansk Sygeplejeråds medlemmer stemt.

Der har i længere tid hersket stor utilfredshed over, at sygeplejerskerne ikke har fået nok i lønningsposen - især med tanke på deres arbejde under Corona-krisen

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd havde anbefalet medlemmerne at stemme ja.

Uddannelsesløft for dagpengemodtagere

4. juni 2021

Lovforslaget går ud på, at dagpengemodtagere frem til udgangen af 2022 får ret til at påbegynde et uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. inden for fag, hvor der kan forventes behov for arbejdskraft. Fag med behov for arbejdskraft afgrænses af en opdateret positivliste.

(For: A, B, C, F, O, V, Ø Å Imod: D, I).