Gymnasiereform

27. december 2016

Loven samler de gymnasiale love om uddannelse henholdsvis hhx, htx, stx og HF i én lov. Uddannelserne får samme formålsbestemmelser for at understrege, at der er tale om ligeværdige uddannelser. Derudover indføres skærpede adgangskrav på de gymnasiale uddannelser.

(For: A, B, C, F, I, O, V Imod: Ø, Å).

Undervisningsmiljø

28. marts 2017

Loven stiller krav om, at der for grundskoler og ungdomsuddannelser fastsættes en antimobbestrategi herunder om digital mobning.

Hvis ledelsen på de nævnte institutioner konstaterer problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af mobning e.l. skal man inden for en frist på 10 dage udarbejde en handlingsplan for at imødegå problemerne. Der bliver endvidere mulighed for at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi eller hvis der reageres utilstrækkeligt ved konkrete tilfælde af problemer med psykisk arbejdsmiljø.

(For: A, B, C, F, I, O, V, Ø Imod: Å).

Adgang til almengymnasiale uddannelser

25. januar 2018

Undervisningsministeren skal fastlægge nye principper for elevfordelingen ved optagelse på de gymnasiale uddannelser. Med lovforslaget udgår den tidsmæssige begrænsning for fastsættelse af et kapacitetsloft, og der etableres hjemmel til, at ministeren kan fastsætte et kapacitetsloft, hvilket i særlige tilfælde kan ske uden at afvente indstilling fra regionsråd og en udtalelse fra den berørte institution.

(For: A, B, C, F, I, O, V, Ø Imod: Å).

Sprogtest i børnehaveklasserne

14. marts 2019

Lovforslaget er en udmøntning af en delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik den 9. maj 2018 med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Med lovforslaget foreslås at indføre sprogprøver i børnehaveklassen kombineret med intensiv støtte for at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder.

Der foreslås også at styrke forældreansvaret ved at indføre mulighed for bortfald af børnecheck for elever, som ikke deltager i undervisningen i folkeskolen.

(For: A, C, I, O, V Imod: B, F, Ø, Å).

Revision af folkeskoleloven

2. maj 2019

Lovforslaget er en udmøntning af en delaftale på undervisningsområdet om. Lovforslaget tilfører 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere. 

Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver gennemskrevet. Den samlede undervisningstid i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer.

(For: A, B, C, F, I, O, V, Å Imod: Ø).