26 års reglen og tilknytningskravet

23. maj 2017 

26 års reglen undtog danske statsborgeres ægtefæller/samlever, hvis den danske statsborger havde haft dansk statsborgerret i mindst 26 år. Den Europæiske Menneskeretsdomstols dom af 24.maj 2016 fandt reglen diskriminerende. På den baggrund blev det vedtaget, at tilknytningskravet skal opfyldes i alle sager om familiesammenføring med ægtefælle eller samlever.

(For: A, C, I, V Imod: B, F, O, Ø, Å).

Tildækningsforbud

31. maj 2018

Lovforslaget indebærer et forbud mod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet (tildækningsforbud). Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde. Undtaget fra forbuddet er tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

(For: A, C, O, V og enkelte fra I Imod: B, F, I, Ø, Å).

Paradigmeskift

21. februar 2019

I udlændingeloven ændres ordlyden i § 7 og § 8, så det fremgår, at opholdstilladelserne gives med henblik på midlertidigt ophold. Samtidig understreges, at hovedreglen ift. flygtninges og familiesammenførtes opholdstilladelse skal være, at en opholdstilladelse inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, med mindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser. Ministeren får endvidere mulighed for at indføre et loft over familiesammenføring, hvis kapaciteten hos udlændingemyndigheder og absorptionsevnen i kommunerne er under pres.

Lovforslaget indeholder endvidere en skærpelse af reglerne og straffen for at overtræde opholds- og meldepligt for personer, der er til fare for statens sikkerhed, fremmedkrigere eller afviste udlændinge, der har begået kriminalitet. Et element i stramningen er muligheden for at indføre opholds- og meldepligt på f.eks. øen Lindholm. Et andet element i forslaget er en øget straf for brud på et indrejseforbud. Straffen udløses også ved førstegangsovertrædelser. Derudover omdøbes Integrationsprogram og Integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og til overgangsydelse. Kommunernes pligt til at anvise en bolig ændres til en pligt til at anvise et midlertidig opholdssted. Det betyder, at det hidtidige retskrav på en permanent bolig til flygtninge ophæves. 

Lovforslaget indeholder en styrkelse af mulighederne for og en øget rådgivning om repatriering. Personkredsen med adgang til repatrieringsydelse udvides. F.eks. får personer med dobbelt statsborgerskab adgang til repatriering. Endelig ændres den kommunale og regionale valglov, så man skal have opholdt sig i Danmark 4 år forud for kommunale og regionale valg for at opnå valgret og valgbarhed mod 3 år i dag.

(For: A, B, C, F, I, O, V Imod: Ø, Å).

Skærpelse af udvisningsreglerne

28. marts 2019

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med kriminalisering af psykisk vold (§243). Lovforslaget foreslår en skærpelse af reglerne om udvisning, så udlændinge, der idømmes ubetinget frihedsstraf for overtrædelse af den nye § 243 i straffeloven, kan udvises uanset varigheden af deres ophold i Danmark. Hvis udlændingen har haft lovligt ophold i mindre end 5 år, kan en betinget frihedsstraf føre til udvisning, og hvis det lovlige ophold er kortere end 6 måneder, vil en bøde kunne medføre udvisning.

(For: A, C, I, O, V Imod: B, F, Ø, Å).

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

30. april 2019

Lovforslaget introducerer en ændring af beløbsordningen, hvor beløbsgrænsen sættes til 350.000 kr. for arbejdstagere fra de 30 tredjelande, der har de største investeringer i og fra Danmark. Beløbsgrænsen udgør i dag godt 425.000 kr.

(For: B, C, V, I, Å Imod: A, F, O, Ø) Forkastet.

Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til tredjelande

3. juni 2021

Det foreslås, at Danmark kan indgå overenskomst eller tilsvarende aftale med et tredjeland vedr. tredjelandsstatsborgere og statsløse. Danmark vil med en sådan aftale kunne overføre tredjelandsstatsborgere og statsløse, der søger om asyl i Danmark, til det pågældende tredjeland med henblik på realitetsbehandling af asylansøgningerne og eventuel efterfølgende beskyttelse under overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser

(For: A, C, D, I, O, V Imod:  B, F, Ø, Å)