Nye skilsmisseregler

20. december 2018

Fra 1. april 2019 vil det blive obligatorisk med en separationsperiode på tre måneder for ægtepar, der har børn sammen. Det er et af punkterne i den nye skilsmisselov, der blev præsenteret i dag. Ægtepar uden børn vil stadig kunne blive skilt med det samme. Før 2013 skulle forældre være separeret i seks måneder, før de kunne blive skilt. Denne regel blev ophævet tilbage i 2013, hvor man indførte muligheden for at blive skilt på nettet ved hjælp af NemID og 420 kroner. Dette var gældende for alle ægtepar, uanset om de havde børn sammen eller ej. Fremover skal der indføres familieretshuse, der vil varetage behandlinger af skilsmissesager fremfor statsforvaltningen. Dette giver én indgang til skilsmissesystemet, hvilket sikrer en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Sådan som reglerne er i dag, er det som regel moderen, der får tildelt den offentlige børnecheck efter en skilsmisse. Sådan vil det ikke nødvendigvis være fremover, hvor et nyt system skal sikre, at forældre får ens rettigheder. Fremover vil forældre med fælles forældremyndighed kunne modtage halvdelen af børnechecken hver. Hvis forældrene kan blive enige, vil de også kunne dele barnets bopæl imellem. (Enstemmigt).

To måneders øremærket barsel til hver

24. januar 2018

To måneders øremærket barsel til hver. EU-Parlamentet og EU’s medlemslande er blevet enige om en orlovsaftale, hvor hver forælder har to måneders øremærket barsel. Der sigtes mod, at de nye regler skal træde i kraft inden for tre år.

Midlertidigt børnetilskud til udsatte familier

20. december 2019

Med lovforslaget foreslås det at indføre et nyt midlertidigt skattefrit børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen.
Med lovforslaget foreslås det, at det nye midlertidige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for familier på integrationsydelse og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tilskuddet udgør 600 kr. pr. barn pr. måned til enlige forældre og 550 kr. pr. barn pr. måned til øvrige familier. Enlige forsørgere får derudover et tilskud på 650 kr. pr. måned uafhængigt af antallet af børn. Børnefamilierne kan maksimalt få det i børnetilskud, som de har mistet som følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.
(For: A, B, F, Ø Imod C, D, I, O, V)

Mette Frederiksens nytårstale

1. januar 2020

Mette Frederiksen holder nytårstale med fokus på udsatte børn. Statsministeren starter det nye år ved at erklære udsatte børn som et markant indsatsområde for regeringen. Blandt statsministerens hovedpointer er, at flere udsatte børn skal bortadopteres, og at vilkårene for anbringelser uden for hjemmet skal være bedre.

 

 

Børn og unge tvangsanbragt uden for hjemmet

20. februar 2020

Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer af serviceloven, der bl.a. har til formål at understøtte ro og stabilitet for udsatte børn og unge. Det foreslås blandt andet at give kommunen mulighed for at afvise at behandle anmodninger fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet uden samtykke, når der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene. Det foreslås desuden, at kommunerne får adgang til at fuldbyrde afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke, eventuelt med politiets bistand, i helt særlige tilfælde.
(For: A, B, C, V Imod: D, F, I, O, Ø, Å).

Ændringer i aftalen om nyt familieretligt system

18. juni 2020

Som led i aftalen om et nyt familieretligt system af den 27. marts 2018 blev der indført en såkaldt tvungen delt bopæl og refleksionsperiode på tre måneder for familier, der gennemgår samlivsophævelse. Det foreslås, at begge ordninger afskaffes, men at den støtte, som forældrene i dag tilbydes i refleksionsperioden, opretholdes i form af digitale læringsforløb og rådgivnings- og afklaringssamtaler.

Ophævelse af tvungen bolig: (For: A, B, C, D, F, I, V, Ø, Å Imod: O). Ophævelse af reflektionsperiode: (For: A, B, D, F, I, V, Ø, Å Imod: C, O)

 

 

Forældremyndighed og samvær for forældre, der er dømt for terrorvirksomhed

21. december 2020

Den allerede gældende formodningsregel i forældreansvarsloven udvides til også at omfatte en klar formodning om, at en forælder der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser, ikke mod den anden forælders ønske har forældremyndighed over barnet, og at barnet ikke har samvær eller anden kontakt med denne forælder. Lovforslaget har desuden til formål at styrke den eksisterende beskyttelse af børn mod radikalisering og ekstremisme ved at styrke muligheden for at afskære kontakten mellem forældre, der er dømt for overtrædelse af terrorbestemmelserne, og deres børn, hvis den anden forælder ønsker det.

(For: A, B, C, D, F, I, O, V Imod: Ø, Å)

Understøttelse af minimumsnormeringer

8.juni 2021

Forslaget udmønter den del af aftalen om minimumsnormeringer, der skal sikre en forbedret datakvalitet på dagtilbudsområdet. Aftalen om minimumsnormeringer blev indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet den 5. december 2020.

Den forbedrede datakvalitet skal bl.a. medvirke til at sikre, at der i højere grad end i dag er gennemsigtighed i forhold til den hverdag, som møder børn i landets dagtilbud m.v., så forældre, kommuner og andre interesserede nemt og enkelt kan få indblik i centrale kvalitetsindikatorer, herunder bl.a. udviklingen i normeringer i de enkelte daginstitutioner. Det skal endvidere medvirke til, at aftalepartierne bag aftalen om minimumsnormeringer i 2023 skal vurdere muligheden for og hensigtsmæssigheden af eventuelt lovbundne minimumsnormeringer på institutionsniveau.

(For: A, B, Ø, Å Imod: C, D, I).

Velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

Det forslås at frisætte de udvalgte kommuner på enten dagtilbuds- eller folkeskoleområdet i en periode på tre år med henblik på at udvikle velfærden og skabe større handlerum for at øge kvaliteten og nærværet i velfærden til gavn for borgeren. Det skal bl.a. ske ved, at en række bestemmelser i dagtilbudsloven, folkeskoleloven og lov om kommunal indsats for unge under 25 år kan fraviges.

(Enstemmigt)