Skærpelse af straf for grov vold

24. april 2018

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for grov vold, jf. straffelovens § 245, § 245 a og § 246. Det forudsættes i den forbindelse, at straffen generelt skærpes med en tredjedel i forhold til det nuværende strafniveau. Med lovforslaget tilsigtes desuden en yderligere skærpelse af straffen i visse alvorlige sager om grov vold efter straffelovens § 245.

Den foreslåede lovændring er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018.

(For: A, C, I, O, V Imod: B, F, Ø, Å).

Vidnebeskyttelse

24. april 2018

Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af vidner, navnlig i sager om banderelateret kriminalitet. Det foreslås, at retten skal gøre brug af muligheden for at udelukke bestemte personer eller grupper af personer fra retsmøder, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring fra et vidne. Desuden tydeliggøres adgangen til at pålægge forsvarere ikke at videregive oplysninger om et vidnes navn eller adresse til den sigtede, og der skabes mulighed for, at fængselsbetjente kan afgive vidneforklaring under delvis anonymitet. Herudover udvides muligheden for, at vidner kan afgive forklaring via videolink af hensyn til deres tryghed. (Enstemmigt).

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

18. december 2018

Lovforslaget indebærer, at der oprettes et ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle sager vedrørende børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet.

Desuden skal der oprettes en ungekriminalforsorg, som i samarbejde med barnets eller den unges opholdskommune skal føre tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

(For: A, C, I, O, V Imod: B, F, Ø, Å).

Psykisk vold

26. marts 2019

Med lovforslaget indføres en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven, således at psykisk vold i nære relationer kan straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Lovforslaget sidestiller derudover psykisk vold med fysisk vold i relation til f.eks. strafforhøjelse i gentagelsestilfælde. Lovforslaget indebærer desuden, at forældelsesfristen udskydes i sager om psykisk vold mod personer under 18 år, når forholdet er begået af en person i eller nært knyttet til forurettedes husstand. Forældelsen skal således tidligst regnes fra det tidspunkt, den forurettede er fyldt 21 år. (Enstemmigt).

Indsats mod fremmedkrigere og andre terrordømte

11. juni 2020

Der indsættes en ny bestemmelse i straffeloven, hvorefter den, som idømmes ubetinget for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens terrorbestemmelser, ved dommen kan gives et opholdsforbud og et kontaktforbud i en periode på 1 til 10 år fra dommen.
(For: A, C, D, I, O, V Imod: B, F, Ø, Å).


Lovforslaget indeholder desuden forslag om at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser. Særligt for så vidt angår overtrædelser af straffelovens § 101 a, stk. 1, om tilslutning til en fjendtlig, væbnet styrke i udlandet, og § 114 j, stk. 1, om indrejse- og opholdsforbud i visse konfliktområder, foreslås det dog, at strafniveauet skærpes yderligere, således at det bliver henholdsvis fordoblet og fire gange så højt som i dag.

(Enstemmigt).

 

 

Beskyttelse af whistleblowere

24. juni 2021

Udgangspunktet er et EU-direktiv, der udvides. Det foreslås således, at lovens beskyttelse ikke kun vil omfatte indberetninger om overtrædelser af visse områder af EU-retten som omfattet af direktivet, men også indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold.

Det foreslås desuden, at arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte forpligtes til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor dens ansatte kan indberette oplysninger om overtrædelser omfattet af lovens anvendelsesområde.

Endvidere foreslås, at der som supplement til de interne whistleblowerordninger etableres en ekstern whistleblowerordning, der placeres i Datatilsynet.